حتما شما دایرۀ خاکستری رنگ بالای گزارش حرکت لشکریان در اردوگاه را قبلا دیده اید (در تصویر زیر به پیکان قرمز رنگی نشان داده شده است) با هر بار کلیک بر روی آن رنگ آن تغییر خواهد کرد.
با یکبار کلیک رنگ آن سبز و با کلیک دوباره زرو و با سومین کلیک رنگ آن قرمز خواهد شد:اگر می خواهید رنگ آن دوباره خاکستری شود دوباره بر روی آن کلیک کنید:این امکان تنها برای نشانه گزاری حملات می باشد و امکان دیگری ندارد. برای مثال می توانید حملات خطرناک را با رنگ قرمز (و یا هر رنگ دیگری) نشانه گزاری کنید.